A Névnapok.info” alkalmazást Optimusz Direkt Marketing Kft. (székhely: 1052, Budapest, Károly körút 24. I/2.; e-mail cím: dm@optimusz.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: 03324-0001; képviselő neve : Mutschler Péter)  üzemelteti

 

Az adatkezelés alanyai (érintettek) azon személyek – továbbiakban felhasználók, akik regisztrálnak az alkalmazásra.

 

Amennyiben a felhasználó regisztrál az alkalmazásra, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

 

A személyes adatok kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. Az adatkezelés során a Szervező az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

  1. Adatkezelés célhoz kötöttsége:

- Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Az adatkezelés célja:  

- elsősorban a szolgáltatás nyújtása. Ennek során az Üzemeltető hetente értesítő levelet küld a felhasználó részére, az adott héten névnapjukat ünneplő facebook-ismerőseiről. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a felhasználó irányába reklám üzenetek, levelek eljuttatása, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység végzése, a felhasználó által megadott adatok felhasználásával.

 

- célja tovább az alkalmazással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, adatbázis építés, hírlevél küldés, továbbá az ezekhez való egyértelmű és kifejezett plusz hozzájárulás esetén az adatok további személy számára való elérésének biztosítása, azaz, direkt marketing célú adatkezelés ( közvetlen üzletszerzés – direkt marketing ), elektronikus értékesítés.

 

 

A Szervező a jelen Szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Szervező a játékosokat tájékoztatja.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

- a felhasználó önkéntesen megadott hozzájárulása. A felhasználó az alkalmazásra történő regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

 

3. Az alkalmazás használata ingyenes, a felhasználó semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a részvétel fejében. A Szervező az alkalmazás használatának ingyenességét azzal tudja biztosítani, hogy a felhasználó irányába reklámozási tevékenységet végez. A felhasználó a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy az ingyenes alkalmazás használatának feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás. A hozzájárulását önkéntes regisztrációjakor a checkbox külön bejelölésével is megerősít.

 

A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Szervező biztosítja a felhasználók részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

 

Az adatkezelés időbeni hatálya: A szervező a személyes adatok kezelésére időbeni korlátozás nélkül mind addig jogosult, amíg azt a felhasználó vissza nem vonja.

 

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

 

5. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

 

6. A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.

 

7. Az alkalmazásra történő regisztráció során kezelt személyes adatok:

- teljes név,

- e-mail cím,

 

A megadott adatok kezelése felhasználók azonosítását, a kapcsolattartást, direkt marketing reklámozást, kutatást szolgálják.

 

Az adatok kezelésének célja továbbá a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a játékosok részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

8. A Szervező jogosult arra, hogy :

- a felhasználó által megadott email cím elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az értesítő levélben reklámot helyezzen el.

 

- a felhasználó hozzájárulnak ahhoz, adatait – nevét és email címét -  a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználó számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

 

- a kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

 

9. A regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével email direkt marketing reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.

 

10. A felhasználó önkéntesen adott hozzájárulását:

- bármikor visszavonhatja email a info@optimusz.hu, telefonon a 2 666-890, illetve postai úton küldött levélben a 1052 Budapest, Károly krt. 24. Optimusz DM Kft. központi iroda címére címezve.

 

- a felhasználó kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein. Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

 

- a felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók ilyen célú megkeresésére.

 

 

13. A Szervező a megadott adatokat törli, ha:

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

- az érintett játékos azt kéri;

- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

 

14. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

15. A felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 

16. A felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

 

17. A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.